ஹர நாம மஹிமை

ஹர நாம மஹிமை ஸ்ரீ ஸ்ரீதர ஐயவாள் அவர்களின் ஹரநாம மஹிம்நா ஸ்த்வத்தில் உள்ள கதை! பகவன்நாமா என்பது நாம் கார்யார்த்தமாகவோ,ஹேளனமாகவோ, பரிஹாசமாகவோ, வெறுப்புடனோ சொன்னால் கூட அதன் பலன் லவலேசமும் குறைவதில்லை!அதனால் தான் மஹான்கள் நீ எந்த கார்யம் செய்தாலும் பகவத் ஸ்மரணத்துடன் செய்!என வலியுறுத்தினர் நாமி கொடுக்காத பலனை நாமம் தருமென நாம மஹிமையை உயர தூக்கி காட்டினர். ஒரு வேடன் தன் குலத்தொழிலான வேட்டுவத்தை விடாமல் செய்துவந்தான். இறுதி காலம் வந்து விட்டது! அவன் மகன் இளையவன் இனி நான் குடும்பத்தை எவ்வாறு காப்பாற்றுவேன் தந்தையே! என அங்கலாய்க்க,வேடனோ அவனை கையமர்த்தி, ப்ரஹர, ஸம்ஹர,ஆஹர! என்று சொல்லிமுடிக்கும் போது உயிர் பிரிந்தது! யமதூதர்கள் வந்து அந்த வேடனின் ஜீவன பற்ற வந்தனர்,அதற்குள் சிவகணங்கள் இந்த ஜீவனை தொடாதே எம்பெருமானார் கட்டளை என்றனர். ஐயா! இவன் மஹாபாபி! வாயில்லா ஜீவன்களை…Read more …

Kanchi Paramacharyal Aradhana – 2014

  21st ARADHANA CELEBRATIONS OF  HIS HOLINESS KANCHI PARAMACHARYAL ON 18.12.2014 AT VEDABHAVAN FROM 8.00 A.M. ONWARDS PROGRAMME Special Pooja, Rudrabhishekam, Deeparadhana & Mantrapushpam We request all the devotees to participate and receive the blessings of Paramacharyal. Photo Credits : https://mahaperiyavaa.wordpress.com/2014/11/11/high-resolution-images-of-digitally-re-mastered-old-photos-of-mahaperiyava/Read more …

।। दशरथकृत शनैश्चरस्तोत्रम् ।।

श्री गणेशाय नमः अस्य श्री शनै चर-स्तोत्र-मन्त्रस्य । दशरथ ऋषिः शनै चरो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः । शनै चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । दशरथ उवाच- कोणोन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गल-मन्द-सौरिः । नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय ।। 1 ।। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगा च । पीड¬न्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय ।। 2 ।। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्या च ये कीट-पतङ्गभृङ्गाः । पीड¬न्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय ।। 3 ।। देशा च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड¬न्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय ।। 4 ।। तिलैर्यवैर्-माष-गुडान्न-दानैः लोहेन-नीलाम्बर-दानतो वा । प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च…Read more …

॥ शनिवज्रपंजरकवचम् ॥

श्री गणेशाय नमः ॥ नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् । चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद् वरदः प्रशान्तः ॥ १ ॥ ब्रह्मा उवाच ॥ शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् । कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम् ॥ २ ॥ कवचं देवतावासं वज्रपंजरसंज्ञकम् । शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॥ ३ ॥ ॐ श्रीशनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः । नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कणौं यमानुजः ॥ ४ ॥ नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा । स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः ॥ ५ ॥ स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु- शुभप्रदः । वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा ॥ ६ ॥ नाभिं…Read more …

Shani Peyarchi (Vakya Panchangam) – 16.12.2014

SHANI PEYARCHI SHANTI HOMAM on Tuesday, the 16th December 2014 From 7.00 A.M onwards at VEDA BHAVAN 58-59, Road No.1, Chandragiri Colony, Secunderabad - 500056, Ph : 27227669/27229775 The transit of SANI BHAGAVAN from THULAM RASI TO VRUSHCHIKA RASI on 16.12.2014 may casue adverse effects to those who are born with their Janma Rasis : MESHAM, SIMHAM, VRICHIKAM, THULAM & DHANUR Rasis The Devotees are advised to participate in the Shanti Homam which will be performed with thousands of Japa and Homa Ahuti counts so as to mitigate the unfavourable effects they may…Read more …