surya_mitra[1]Sage Agasthya Muni gave this powerful Mantra to Sri Rama when Rama was perplexed, while fighting with Ravana. After chanting this Hymn three times Sri Rama defeated Ravana.

The Aditya Hridayam, is a hymn in glorification of the Sun or Surya and was recited by the great sage Agastya to Lord Rama on the battlefield before fighting with Ravana. This historic hymn starts at the beginning of the Battle with Ravana, when Lord Rama is fatigued and getting ready to fight. The mystical hymn is dircted to the Sun God, the illustrious lord of all victories.

The Adityta-Hridyam Hymn is part of the Yuddha Kanda of Valmiki Ramayana (the chapter of war) and contains 31 slokas. By Reciting this stotra daily, one can attain great success, happiness and welfare of oneself and his family, attain good health and increase the positive energy

Adityahridayam:
Audio Mp3: Rendered by Sri V. Sriram Ghanapatigal

| Download MP3

[symple_tabgroup]
[symple_tab title=”Sanskrit”]

॥ आदित्यहृदयम्॥

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्।
रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्॥ १॥

दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्।
उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः॥ २॥

राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम्।
येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि॥ ३॥

आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्।
जयावहं जपेन्नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवम्॥ ४॥

सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम्।
चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम्॥ ५॥

रश्मिमंतं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्।
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्॥ ६॥

सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः।
एष देवासुरगणाँल्लोकान् पाति गभस्तिभिः॥ ७॥

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः।
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः॥ ८॥

पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः।
वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः॥ ९॥

आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्।
सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः॥ १०॥

हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्।
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्॥ ११॥

हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः।
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः॥ १२॥

व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः।
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः॥ १३॥

आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः।
कविर्विश्वो महातेजाः रक्तः सर्वभवोद्भवः॥ १४॥

नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः।
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते॥ १५॥

नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः।
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः॥ १६॥

जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः।
नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः॥ १७॥

नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः।
नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः॥ १८॥

ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे।
भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः॥ १९॥

तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने।
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः॥ २०॥

तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे।
नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे॥ २१॥

नाशयत्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभुः।
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः॥ २२॥

एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः।
एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्॥ २३॥

वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च।
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः॥ २४॥

॥ फलश्रुतिः॥

एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च।
कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव॥ २५॥

पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्।
एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि॥ २६॥

अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि।
एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम्॥ २७॥

एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा।
धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्॥ २८॥

आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान्।
त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्॥ २९॥

रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत्।
सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत्॥ ३०॥

अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं
मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः।
निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा
सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति॥ ३१॥

॥ इति आदित्यहृदयम् मन्त्रस्य॥

[/symple_tab]

[symple_tab title=”Tamil”]

|| ஆதி³த்யஹ்ருʼத³யம்||

ததோ யுத்³த⁴பரிஶ்ராந்தம்ʼ ஸமரே சிந்தயா ஸ்தி²தம்|
ராவணம்ʼ சாக்³ரதோ த்³ருʼஷ்ட்வா யுத்³தா⁴ய ஸமுபஸ்தி²தம்|| 1||

தை³வதைஶ்ச ஸமாக³ம்ய த்³ரஷ்டுமப்⁴யாக³தோ ரணம்|
உபாக³ம்யாப்³ரவீத்³ராமமக³ஸ்த்யோ ப⁴க³வான் ருʼஷி​:|| 2||

ராம ராம மஹாபா³ஹோ ஶ்ருʼணு கு³ஹ்யம்ʼ ஸனாதனம்|
யேன ஸர்வானரீன் வத்ஸ ஸமரே விஜயிஷ்யஸி|| 3||

ஆதி³த்யஹ்ருʼத³யம்ʼ புண்யம்ʼ ஸர்வஶத்ருவினாஶனம்|
ஜயாவஹம்ʼ ஜபேன்னித்யம் அக்ஷய்யம்ʼ பரமம்ʼ ஶிவம்|| 4||

ஸர்வமங்க³லமாங்க³ல்யம்ʼ ஸர்வபாபப்ரணாஶனம்|
சிந்தாஶோகப்ரஶமனம் ஆயுர்வர்த⁴னமுத்தமம்|| 5||

ரஶ்மிமந்தம்ʼ ஸமுத்³யந்தம்ʼ தே³வாஸுரனமஸ்க்ருʼதம்|
பூஜயஸ்வ விவஸ்வந்தம்ʼ பா⁴ஸ்கரம்ʼ பு⁴வனேஶ்வரம்|| 6||

ஸர்வதே³வாத்மகோ ஹ்யேஷ தேஜஸ்வீ ரஶ்மிபா⁴வன​:|
ஏஷ தே³வாஸுரக³ணாம் ̐ல்லோகான் பாதி க³ப⁴ஸ்திபி⁴​:|| 7||

ஏஷ ப்³ரஹ்மா ச விஷ்ணுஶ்ச ஶிவ​: ஸ்கந்த³​: ப்ரஜாபதி​:|
மஹேந்த்³ரோ த⁴னத³​: காலோ யம​: ஸோமோ ஹ்யபாம்ʼ பதி​:|| 8||

பிதரோ வஸவ​: ஸாத்⁴யா ஹ்யஶ்வினௌ மருதோ மனு​:|
வாயுர்வஹ்னி​: ப்ரஜாப்ராண ருʼதுகர்தா ப்ரபா⁴கர​:|| 9||

ஆதி³த்ய​: ஸவிதா ஸூர்ய​: க²க³​: பூஷா க³ப⁴ஸ்திமான்|
ஸுவர்ணஸத்³ருʼஶோ பா⁴னுர்ஹிரண்யரேதா தி³வாகர​:|| 10||

ஹரித³ஶ்வ​: ஸஹஸ்ரார்சி​: ஸப்தஸப்திர்மரீசிமான்|
திமிரோன்மத²ன​: ஶம்பு⁴ஸ்த்வஷ்டா மார்தாண்ட³ அம்ʼஶுமான்|| 11||

ஹிரண்யக³ர்ப⁴​: ஶிஶிரஸ்தபனோ பா⁴ஸ்கரோ ரவி​:|
அக்³னிக³ர்போ⁴(அ)தி³தே​: புத்ர​: ஶங்க²​: ஶிஶிரனாஶன​:|| 12||

வ்யோமனாத²ஸ்தமோபே⁴தீ³ ருʼக்³யஜு​:ஸாமபாரக³​:|
க⁴னவ்ருʼஷ்டிரபாம்ʼ மித்ரோ விந்த்⁴யவீதீ²ப்லவங்க³ம​:|| 13||

ஆதபீ மண்ட³லீ ம்ருʼத்யு​: பிங்க³ல​: ஸர்வதாபன​:|
கவிர்விஶ்வோ மஹாதேஜா​: ரக்த​: ஸர்வப⁴வோத்³ப⁴வ​:|| 14||

நக்ஷத்ரக்³ரஹதாராணாமதி⁴போ விஶ்வபா⁴வன​:|
தேஜஸாமபி தேஜஸ்வீ த்³வாத³ஶாத்மன் நமோ(அ)ஸ்து தே|| 15||

நம​: பூர்வாய கி³ரயே பஶ்சிமாயாத்³ரயே நம​:|
ஜ்யோதிர்க³ணானாம்ʼ பதயே தி³னாதி⁴பதயே நம​:|| 16||

ஜயாய ஜயப⁴த்³ராய ஹர்யஶ்வாய நமோ நம​:|
நமோ நம​: ஸஹஸ்ராம்ʼஶோ ஆதி³த்யாய நமோ நம​:|| 17||

நம உக்³ராய வீராய ஸாரங்கா³ய நமோ நம​:|
நம​: பத்³மப்ரபோ³தா⁴ய மார்தாண்டா³ய நமோ நம​:|| 18||

ப்³ரஹ்மேஶானாச்யுதேஶாய ஸூர்யாயாதி³த்யவர்சஸே|
பா⁴ஸ்வதே ஸர்வப⁴க்ஷாய ரௌத்³ராய வபுஷே நம​:|| 19||

தமோக்⁴னாய ஹிமக்⁴னாய ஶத்ருக்⁴னாயாமிதாத்மனே|
க்ருʼதக்⁴னக்⁴னாய தே³வாய ஜ்யோதிஷாம்ʼ பதயே நம​:|| 20||

தப்தசாமீகராபா⁴ய வஹ்னயே விஶ்வகர்மணே|
நமஸ்தமோ(அ)பி⁴னிக்⁴னாய ருசயே லோகஸாக்ஷிணே|| 21||

நாஶயத்யேஷ வை பூ⁴தம்ʼ ததே³வ ஸ்ருʼஜதி ப்ரபு⁴​:|
பாயத்யேஷ தபத்யேஷ வர்ஷத்யேஷ க³ப⁴ஸ்திபி⁴​:|| 22||

ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாக³ர்தி பூ⁴தேஷு பரினிஷ்டி²த​:|
ஏஷ ஏவாக்³னிஹோத்ரம்ʼ ச ப²லம்ʼ சைவாக்³னிஹோத்ரிணாம்|| 23||

வேதா³ஶ்ச க்ரதவஶ்சைவ க்ரதூனாம்ʼ ப²லமேவ ச|
யானி க்ருʼத்யானி லோகேஷு ஸர்வ ஏஷ ரவி​: ப்ரபு⁴​:|| 24||

|| ப²லஶ்ருதி​:||

ஏனமாபத்ஸு க்ருʼச்ச்²ரேஷு காந்தாரேஷு ப⁴யேஷு ச|
கீர்தயன் புருஷ​: கஶ்சின்னாவஸீத³தி ராக⁴வ|| 25||

பூஜயஸ்வைனமேகாக்³ரோ தே³வதே³வம்ʼ ஜக³த்பதிம்|
ஏதத் த்ரிகு³ணிதம்ʼ ஜப்த்வா யுத்³தே⁴ஷு விஜயிஷ்யஸி|| 26||

அஸ்மின் க்ஷணே மஹாபா³ஹோ ராவணம்ʼ த்வம்ʼ வதி⁴ஷ்யஸி|
ஏவமுக்த்வா ததா³க³ஸ்த்யோ ஜகா³ம ச யதா²க³தம்|| 27||

ஏதச்ச்²ருத்வா மஹாதேஜா நஷ்டஶோகோ(அ)ப⁴வத்ததா³|
தா⁴ரயாமாஸ ஸுப்ரீதோ ராக⁴வ​: ப்ரயதாத்மவான்|| 28||

ஆதி³த்யம்ʼ ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வா து பரம்ʼ ஹர்ஷமவாப்தவான்|
த்ரிராசம்ய ஶுசிர்பூ⁴த்வா த⁴னுராதா³ய வீர்யவான்|| 29||

ராவணம்ʼ ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்ருʼஷ்டாத்மா யுத்³தா⁴ய ஸமுபாக³மத்|
ஸர்வயத்னேன மஹதா வதே⁴ தஸ்ய த்⁴ருʼதோ(அ)ப⁴வத்|| 30||

அத² ரவிரவத³ன்னிரீக்ஷ்ய ராமம்ʼ
முதி³தமனா​: பரமம்ʼ ப்ரஹ்ருʼஷ்யமாண​:|
நிஶிசரபதிஸங்க்ஷயம்ʼ விதி³த்வா
ஸுரக³ணமத்⁴யக³தோ வசஸ்த்வரேதி|| 31||

|| இதி ஆதி³த்யஹ்ருʼத³யம் மந்த்ரஸ்ய||

[/symple_tab]

[symple_tab title=”Telugu”]

|| ఆదిత్యహృదయం||

తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితం|
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం|| 1||

దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణం|
ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామమగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః|| 2||

రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనం|
యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి|| 3||

ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రువినాశనం|
జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివం|| 4||

సర్వమంగలమాంగల్యం సర్వపాపప్రణాశనం|
చింతాశోకప్రశమనం ఆయుర్వర్ధనముత్తమం|| 5||

రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసురనమస్కృతం|
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరం|| 6||

సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః|
ఏష దేవాసురగణాఁల్లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః|| 7||

ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః|
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః|| 8||

పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః|
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణ ఋతుకర్తా ప్రభాకరః|| 9||

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్|
సువర్ణసదృశో భానుర్హిరణ్యరేతా దివాకరః|| 10||

హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమాన్|
తిమిరోన్మథనః శంభుస్త్వష్టా మార్తాండ అంశుమాన్|| 11||

హిరణ్యగర్భః శిశిరస్తపనో భాస్కరో రవిః|
అగ్నిగర్భోఽదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః|| 12||

వ్యోమనాథస్తమోభేదీ ఋగ్యజుఃసామపారగః|
ఘనవృష్టిరపాం మిత్రో వింధ్యవీథీప్లవంగమః|| 13||

ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగలః సర్వతాపనః|
కవిర్విశ్వో మహాతేజాః రక్తః సర్వభవోద్భవః|| 14||

నక్షత్రగ్రహతారాణామధిపో విశ్వభావనః|
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్ నమోఽస్తు తే|| 15||

నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః|
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః|| 16||

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః|
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః|| 17||

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః|
నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః|| 18||

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్యవర్చసే|
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః|| 19||

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే|
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః|| 20||

తప్తచామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే|
నమస్తమోఽభినిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే|| 21||

నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః|
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః|| 22||

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః|
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్నిహోత్రిణాం|| 23||

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ|
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః|| 24||

|| ఫలశ్రుతిః||

ఏనమాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు కాంతారేషు భయేషు చ|
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్నావసీదతి రాఘవ|| 25||

పూజయస్వైనమేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిం|
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి|| 26||

అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి|
ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో జగామ చ యథాగతం|| 27||

ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజా నష్టశోకోఽభవత్తదా|
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్|| 28||

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవాన్|
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్|| 29||

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్|
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతోఽభవత్|| 30||

అథ రవిరవదన్నిరీక్ష్య రామం
ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః|
నిశిచరపతిసంక్షయం విదిత్వా
సురగణమధ్యగతో వచస్త్వరేతి|| 31||

|| ఇతి ఆదిత్యహృదయం మంత్రస్య||

[/symple_tab]

[/symple_tabgroup]

Categories: mp3Slokas

2 Comments

m.sivaramn · January 16, 2017 at 1:49 pm

Thanks.

Guhapriya · February 28, 2017 at 8:45 pm

Must this stotram be chanted thrice daily? Or is once enough? I have always had this doubt since Sri Rama chanted it thrice, mustn’t we also?
Kindly let me know 🙂 Thank you for the post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *