Founder & Managing Trustee
Bhashya Ratna Sri R. Venkatraman, Salakshana Ghanapati

Trustees
Sri N. Panchapakesan, Sri N.S. Balasubramanian, Sri B. Shankar, Sri K.Srinivasan,Sri V. Sriram

Patron
Sri K.R.Paramahamsa I.A.S (Retd.)

Principal
Sri G. Rama Ghanapati

FACULTY 

Veda Bhashyam
Sri Vishnubatla Subramanya Deekshitulu

Rig Vedam
Sri G.Suryanarayana Ghanapati

Krishna Yajur Vedam 
Sri G. Rama Ghanapati
Sri M.Swaminatha Sharma
Sri B.Harihara Ghanapati,
Sri B.Sriram Ghanapati

Sanskrit
Sri V.Sriam Ghanapati
Sri Janardhana Ghanapati

Modern Subjects
Smt. Uma Jayaraman

Warden
Sri P.L.N. Prasad