Managing Trustee
Bhashya Ratna Sri R. Venkatraman, Salakshana Ghanapati

Trustees
Sri G. Rama Ghanapatigal, Sri M.Swaminatha Sarma, Sri  N.S.Sugavanam, Sri J. Balasubramanian, Sri P.K.Rajaraman

Patron
Sri N. Panchapakesan FCA
Sri K.R.Paramahamsa I.A.S (Retd.)

Audiors
Sri Venkatraman & Co.