0f3e09df3527d46254ba9fd03ab4905a[1]Sri Durga Saptashloki

Audio Mp3: Rendered by Sri V. Sriram Ghanapatigal

Intro:

 | Download MP3

Intro:

 | Download MP3

[symple_tabgroup]
[symple_tab title=”Sanskrit”]

॥ श्रीदुर्गासप्तश्लोकी ॥

। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा ।
शिव उवाच
देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी ।
कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः ॥

देव्युवाच
शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम् ।
मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ॥

ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्तश्लोकीस्तोत्रमहामन्त्रस्य नारायण ऋषिः ।
अनुष्टुभादीनि छन्दांसि । श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः ।
श्रीदूर्गाप्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गापाठे विनियोगः ॥

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ १॥

दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि ।
दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽर्द्रचित्ता ॥ २॥

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ३॥

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ।
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ४॥

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ ५॥

रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् ।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ ६॥

सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि ।
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् ॥ ७॥

॥ इति दुर्गासप्तश्लोकी सम्पूर्णा ॥

[/symple_tab]

[symple_tab title=”Tamil”]

|| ஶ்ரீது₃ர்கா₃ஸப்தஶ்லோகீ ||

| அத₂ ஸப்தஶ்லோகீ து₃ர்கா₃ |
ஶிவ உவாச
தே₃வி த்வம்ʼ ப₄க்தஸுலபே₄ ஸர்வகார்யவிதா₄யினீ |
கலௌ ஹி கார்யஸித்₃த்₄யர்த₂முபாயம்ʼ ப்₃ரூஹி யத்னத​: ||

தே₃வ்யுவாச
ஶ்ருʼணு தே₃வ ப்ரவக்ஷ்யாமி கலௌ ஸர்வேஷ்டஸாத₄னம் |
மயா தவைவ ஸ்னேஹேனாப்யம்பா₃ஸ்துதி​: ப்ரகாஶ்யதே ||

ஓம்ʼ அஸ்ய ஶ்ரீது₃ர்கா₃ஸப்தஶ்லோகீஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய நாராயண ருʼஷி​: |
அனுஷ்டுபா₄தீ₃னி ச₂ந்தா₃ம்ʼஸி | ஶ்ரீமஹாகாலீமஹாலக்ஷ்மீமஹாஸரஸ்வத்யோ தே₃வதா​: |
ஶ்ரீதூ₃ர்கா₃ப்ரீத்யர்த₂ம்ʼ ஸப்தஶ்லோகீ து₃ர்கா₃பாடே₂ வினியோக₃​: ||

ஜ்ஞானினாமபி சேதாம்ʼஸி தே₃வீ ப₄க₃வதீ ஹி ஸா |
ப₃லாதா₃க்ருʼஷ்ய மோஹாய மஹாமாயா ப்ரயச்ச₂தி || 1||

து₃ர்கே₃ ஸ்ம்ருʼதா ஹரஸி பீ₄திமஶேஷஜந்தோ​:
ஸ்வஸ்தை₂​: ஸ்ம்ருʼதா மதிமதீவ ஶுபா₄ம்ʼ த₃தா₃ஸி |
தா₃ரித்₃ர்யது₃​:க₂ப₄யஹாரிணி கா த்வத₃ன்யா
ஸர்வோபகாரகரணாய ஸதா₃(அ)(அ)ர்த்₃ரசித்தா || 2||

ஸர்வமங்க₃லமாங்க₃ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த₂ஸாதி₄கே |
ஶரண்யே த்ர்யம்ப₃கே கௌ₃ரி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே || 3||

ஶரணாக₃ததீ₃னார்தபரித்ராணபராயணே |
ஸர்வஸ்யார்திஹரே தே₃வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே || 4||

ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே |
ப₄யேப்₄யஸ்த்ராஹி நோ தே₃வி து₃ர்கே₃ தே₃வி நமோ(அ)ஸ்து தே || 5||

ரோகா₃னஶேஷானபஹம்ʼஸி துஷ்டா ருஷ்டா து காமான் ஸகலானபீ₄ஷ்டான் |
த்வாமாஶ்ரிதானாம்ʼ ந விபன்னராணாம்ʼ த்வாமாஶ்ரிதா ஹ்யாஶ்ரயதாம்ʼ ப்ரயாந்தி || 6||

ஸர்வாபா₃தா₄ப்ரஶமனம்ʼ த்ரைலோக்யஸ்யாகி₂லேஶ்வரி |
ஏவமேவ த்வயா கார்யமஸ்மத்₃வைரி வினாஶனம் || 7||

|| இதி து₃ர்கா₃ஸப்தஶ்லோகீ ஸம்பூர்ணா ||

[/symple_tab]

[symple_tab title=”Telugu”]

|| శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీ ||

| అథ సప్తశ్లోకీ దుర్గా |
శివ ఉవాచ
దేవి త్వం భక్తసులభే సర్వకార్యవిధాయినీ |
కలౌ హి కార్యసిద్ధ్యర్థముపాయం బ్రూహి యత్నతః ||

దేవ్యువాచ
శృణు దేవ ప్రవక్ష్యామి కలౌ సర్వేష్టసాధనం |
మయా తవైవ స్నేహేనాప్యంబాస్తుతిః ప్రకాశ్యతే ||

ఓం అస్య శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీస్తోత్రమహామంత్రస్య నారాయణ ఋషిః |
అనుష్టుభాదీని ఛందాంసి | శ్రీమహాకాలీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతాః |
శ్రీదూర్గాప్రీత్యర్థం సప్తశ్లోకీ దుర్గాపాఠే వినియోగః ||

జ్ఞానినామపి చేతాంసి దేవీ భగవతీ హి సా |
బలాదాకృష్య మోహాయ మహామాయా ప్రయచ్ఛతి || 1||

దుర్గే స్మృతా హరసి భీతిమశేషజంతోః
స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి |
దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా
సర్వోపకారకరణాయ సదాఽఽర్ద్రచిత్తా || 2||

సర్వమంగలమాంగల్యే శివే సర్వార్థసాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోఽస్తు తే || 3||

శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే |
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే || 4||

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే || 5||

రోగానశేషానపహంసి తుష్టా రుష్టా తు కామాన్ సకలానభీష్టాన్ |
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం త్వామాశ్రితా హ్యాశ్రయతాం ప్రయాంతి || 6||

సర్వాబాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి |
ఏవమేవ త్వయా కార్యమస్మద్వైరి వినాశనం || 7||

|| ఇతి దుర్గాసప్తశ్లోకీ సంపూర్ణా ||

[/symple_tab]

[/symple_tabgroup]


3 Comments

R.gopalswamy · October 19, 2015 at 5:21 pm

Once again I have to express my gratitude for presenting the beatiful sloka for the welfare of entire world. You have also provided the text for everyone to learn and to recite it properly. I am out of words to express my gratitude for the yeomen service.
With profound respects and namaskarams to Ganapatigal
Gopalswamy

Vaidehi · October 20, 2015 at 12:26 am

Sakthi sworupam , we r blessed to hear ur sloka.
Thanks ur yeoman service Namaskaram

D V Sundaresan · October 23, 2015 at 9:21 am

With profound respects and namaskarams to Ganapatigal
Gopalswamy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *